Sprawdź jak chronić pracowników i kontrahentów przed Koronawirusem – wskazówki dla pracodawcy

W dobie narastającego rozprzestrzeniania się koronawirusa przedstawiam Państwu kilka niezmiennych zasad, dotyczących ochrony siebie i osób postronnych.

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Zachęcać do regularnego i dokładnego mycia rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej. Należy używać wody z mydłem lub dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Upewnić się, że pracownicy, klienci i kontrahenci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 4. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 5. Wywiesić w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą poprawnego mycia rąk.
 6. Zwrócić szczególną uwagę na przekazanie pracownikom, aby podczas pracy NIE dotykali dłońmi okolic twarzy, a zwłaszcza ust, nosa i oczu. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne: 
  • powierzchnie, których często dotykamy (m.in. biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,
  • wszystkie często używane pomieszczenia, jak toalety, wspólne przestrzenie biurowe, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
 8. Ograniczyć podróże służbowe i delegacje zagraniczne do minimum, co ze względów sanitarno-epidemiologicznych zaleca Główny Inspektor Sanitarny. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy pracownik ma prawo odmówić udziału w delegacji zagranicznej, jeżeli w kraju, do którego ma się udać występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2.
 9. Zalecać pracę zdalną w przypadków osób powracających z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2.

Osoby wracające z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 powinny przez kolejne 14 dni od powrotu pozostać w domu i kontrolować swój stan zdrowia (codzienny pomiar temperatury, samoobserwacja pod kątem występowania objawów grypopodobnych, takich jak złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Rekomenduje się, aby w miarę możliwości pracodawca zalecał możliwość pracy zdalnej z domu wśród osób, które powracają z obszarów występowania koronawirusa.

 

Postępowanie osób w przypadku wystąpienia poniższych kryteriów

 1. Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
  • gorączka,
  • kaszel,
  • duszność.
 2. Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  • podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa SARS-CoV-2;
  • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
  • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Powinna bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną  i zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Postępowanie osoby , która miała bliski kontakt z osobą zakażoną, czyli

 • pozostawała w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż dwóch metrów przez ponad 15 minut;
 • prowadziła rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;
 • osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym co osoba chora lub w tym samym pokoju hotelowym.

Nakazuje się:

 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
  w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu

 • nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują.

 

W przypadku kontynuowania obowiązków zawodowych należy pamiętać  o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce.

  • Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli jest taka możliwość – dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.
  • Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, które zostały skażone wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach, np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty czy powierzchnie lub przenieść wirusa bezpośrednio, np. przy powitaniu.
 3. Zachować bezpieczną odległość.
  Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 5. Niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej podczas choroby (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu) po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu.
  W takim przypadku należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Należy unikać korzystania z transportu publicznego.
 6. Choroba, przeziębienie czy złe samopoczucie pojawiające się bez odbycia podróży się do krajów, w których szerzy się koronawirus stwarzają niewielkie ryzyko, że przyczyną objawów jest zakażenie koronawirusem.
 7. Należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i,  jeśli to możliwe, pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, kiedy pojawiają się łagodne objawy chorób układu oddechowego, jeśli nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus.
 8. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
 9. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odżywiać.

 

Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

 

 


Anna Zacny

Anna Zacny
Kobieta, matka, żona oraz pełnoetatowy pracownik Politechniki Białostockiej.
Wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klubu Kobiet Biznesu, a także członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Kobieta z bagażem cudownych doświadczeń, zakochana w życiu.

You may like