Wybór rodzaju działalności gospodarczej

Kiedy w umyśle rodzi się pomysł, aby w końcu porzucić sztywne ramy zatrudnienia w ramach umowy o pracę, wyzwolić się z okowów podległości przełożonym i wypłynąć na szerokie wody biznesu, czyli otworzyć własną firmę, staje się przed nie lada dylematem. Chodzi bowiem nie tylko o obszar działalności, w którym jeszcze-nie-kapitan statku zwanego przedsiębiorstwem ma zamiar się rozwijać, lecz także o tak fundamentalne zagadnienia, jak forma prawna, rodzaj opodatkowania i sposób prowadzenia księgowości. Opcji do wyboru jest wiele, każda z nich ma swoje plusy i minusy, każda wiąże się z różnym stopniem ryzyka i trudności w prowadzeniu. W niniejszym cyklu artykułów przybliżone i porównane zostaną formy działalności, które należy rozważyć przed założeniem firmy i spośród których wybrać tę jedną, która będzie najbardziej odpowiednia.

Podstawową i najczęstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność jednoosobowa. Zgodnie z Ustawą z dnia 6.03.2018 Prawo przedsiębiorców, działalność można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zasady i dane, które podlegają wpisowi do CEiDG, są z kolei regulowane przepisami Ustawy z dnia 6.03.2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji o Przedsiębiorcy. Wniosek składa się przy wykorzystaniu łatwego w obsłudze formularza elektronicznego, zamieszczonego na stronie internetowej CEiDG. Można to uczynić także w formie papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym w wybranym urzędzie gminy lub wysłać go listem poleconym na adres urzędu gminy. Wraz z wnioskiem o wpis do CEiDG składa się oświadczenia o podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej: zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, zakazem wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG, zakazem prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi. Jednocześnie należy złożyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEiDG.

Jeśli wniosek jest kompletny i nie zawiera błędów, CEiDG niezwłocznie przesyła dane do naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu NIP – do Głównego Urzędu Statystycznego i ZUS lub KRUS.

Wniosek jest wolny od opłat.

Niewątpliwą zaletą założenia działalności jednoosobowej jest szybkość jej rejestracji. Przy odrobinie szczęścia może to potrwać 1 dzień. Ponadto początkujący przedsiębiorca, czyli taki, który podejmuje działalność po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej zakończenia lub zawieszenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzedzającym roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Dodatkowo przez kolejne 24 miesiące może skorzystać z preferencyjnych wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, tzw. małego ZUS-u, który daje początkującemu przedsiębiorcy możliwość zaoszczędzenia kilkunastu tysięcy złotych.

Kolejnym plusem założenia działalności jednoosobowej jest możliwość uzyskania dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności. Dzięki niej można zacząć pracować na własny rachunek, będąc w posiadaniu niewielkich zasobów finansowych.

Najpoważniejszym ryzykiem związanym z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej jest pełna, nieograniczona odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania. Stąd taką formę należy wybrać przede wszystkim w biznesie o niskim ryzyku prowadzenia. Warto też przed jego rozpoczęciem rozważyć ustanowienie rozdzielności majątkowej z małżonkiem.

Reasumując, jednoosobowa działalność gospodarcza wiąże się z:

  • stosunkowo niewielkimi formalnościami przy jej zakładaniu,
  • niskimi kosztami uruchomienia,
  • możliwością skorzystania z ulgi na start i niskiego ZUS-u,
  • możliwością pozyskania dotacji na jej rozpoczęcie,
  • pełną, nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania.

 

Cdn…

 

 


Ewa Grzegorczyk-Kuźnar

Ewa Grzegorczyk-Kuźnar
Właścicielka biura rachunkowego. Absolwentka Wydziału Zarządzania PB na specjalizacji Zarządzanie przedsiębiorstwem. Księgowością zajmuje się od 13 lat. Tańczy w grupie FaFaRaFa. Za kluczowe aspekty swojej pracy uważa elastyczność i dobrą organizację. Wierzy, że bycie życzliwym, poczucie humoru i dystans do siebie bardzo pomagają, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

 

You may like